søndag 23. august 2009

Oslos elvedaler - Jungel midt i Oslo


For å komme meg ut i Marka så er den naturlige veien å sykle opp gjennom den trange elvedalen Mærradalen, som strekker seg oppover mot Huseby. Starten på tur- og sykkelstien er rett vest for den gamle fløyen til Radiumhospitalet og følger tett inntil Mærradalsbekken hele veien oppover. Fra tidlig på forsommeren til et godt stykke ut i september så fortoner denne elvedalen seg som en frodig, grønn jungel med masse fugler og dyr. Er man heldig så kan man få øye på rådyr som beiter nede i bunnen av elvedalen eller ekorn som sitter i trærne langs turstien.

Om Mærradalen i Oslo byleksikon:

"Mærradalen, trangt dalsøkk som følger en forkastningslinje i jordskorpen øst for Ullernåsen. Betegnelsen er særlig brukt om strekningen mellom Ullernchaussèen og Sørkedalsveien. Navnet er gitt forskjellige forklaringer: 1) Bøndene på Ullern- og Huseby-gårdene har brukt dalsøkket som havn for hester; 2) Dalsøkket er blitt benyttet som gravplass for hestekadavre; 3) Navnet er en vulgarisering av middelalderbetegnelsen Mariæ dalr, Marias dal, fra den tid munkene ved Mariaklosteret på Hovedøya benyttet delen, bl.a. til å plukke sjeldne urter.

Floraen i dalen er rik. Her vokser bl.a. blærestarr, falkebregne og grønnburkne. Kattugle, vintererle og fossekall finnes i Mærradalen. Husmannsplassen Mærradalen ble revet 1904 og for en tid satt opp igjen ved andedammen på Øvre Ullern.

Mærradalsbekken renner gjennom dalen. Den kommer fra Voksenkollen uten noe bestemt tjern eller myr som utgangspunkt."

Jungeltur på vestkanten:


Noen bilder jeg tok på vei hjem fra dagens sykkeltur i Marka.I 2005 ble det satt i gang et plan- og reguleringsarbeid med sikte på "å sikre verneverdier, spesielt i forhold til å ivareta biologisk mangfold, dernest å sikre rekreasjonsinteresser.
Den samlede verdien av hele området vurderes som svært viktig på bakgrunn av en mengde rødlistearter som er funnet og kvalitetene på de mange ulike naturtypene. Viltverdiene i området beskrives også som betydelige. Mærradalen er også et område med svært stort funnpotensial for kulturminner."
Sweco Gørner om Mærradalen
Naturverdiene i Mærradalen skal sikres
Forslag til reguleringsplan for Mærradalen

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar